tema til særemne sogn og fjordane

Sogn og Fjordane - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tilskot til oppryddingstiltak i ureina grunn og sjøbotn for 2019. Fylkesmannen i, sogn og Fjordane. Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Organisasjonsnummer:. Dette gjeld vg2-elevane på Media, Idrett og Studieførebuande. Full rulle med leseprosjekt! Desse er faktisk i gong med å førebu seg til neste skuleår, og det det gjeld, er fordjupingsoppgåva i norsk eller særemne som det populært blir kalla. Implementering, arbeidsmiljøutfordringar og konsekvensar for leiarrolla knytt til ny rammeplan, er gjennomgåande tema for denne dagen. Som styrar er du både medmenneske, fagperson og leiar.

Tema til særemne sogn og fjordane - Sogn og

Vi har små inntektsskilnader, høg levealder, og få born som lever i familiar med låg inntekt. Ta ein rundtureller fleir! Prosent, arbeidsløysa i hafs-kommunane. Verdiskaping, velg statistikk, verdiskaping. Prosent, arbeidsløysa i Sunnfjord-kommunane. Helsetilstanden i befolkninga kan skildrast ved hjelp av fleire indikatorar og det er svært mange faktorar som påverkar utviklinga i folkehelse.

Sogn og: Tema til særemne sogn og fjordane

Klikk her for å komme til Verdiskapingspanelet - eit panel for å overvåke utviklinga av indikatorane sett i Verdiskapingsplanen. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ØstfoldOslo og og og FjordaneMøre. Arbeidsplassutviklinga er, saman med folketalsutviklinga, dei mest sentrale storleikane vi må omtale og analysere for å forstå den regionale utviklinga. Korleis bevare stavkyrkjene for nye generasjonar? Gjeldsnivået til kommunane i fylket har i fleire år vore under landsgjennomsnittet, men er no oppe på same nivå som landet. SSB sin side om Luster kommune Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. SSB sin side om Gulen kommune. Per fiskefartøyas heimfylke Fangst. Per ilandføringsfylke Ilandført fangst i Sogn og Fjordane. Leikanger hadde i 2017 ein arbeidskapital på 46,3 prosent, Hornindal 42,5 og Aurland 36,2 prosent av driftsinntektene. SSB sin side om Hyllestad kommune. Det er i midlertidig stor skilnad på befolkningsutviklinga i kommunane innad i fylket. Til bruk i kommunal planstrategi. If you continue to use this site we will assume that you are happy with.